Flux

trainingen

Klachtenregeling //

Flux Trainingen heeft een klachtenregeling zoals vereist door het CRKBO. Heb je als student een klacht, dan kun je deze schriftelijk en eventueel persoonlijk aan de directie van Flux Trainingen kenbaar maken. Binnen zeven dagen dient je klacht behandeld en opgelost te zijn. Is naar jouw mening de klacht niet opgelost, dan wordt de klacht afgehandeld op een manier die gangbaar is binnen de branche. Dat wil zeggen: 

Algemeen:

-Er kan pas beroep op een onafhankelijke derde worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke derde staan de Algemene Voorwaarden van Flux Trainingen en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

Werkwijze:

-Klachten moeten binnen 2 maanden zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan tijdig in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. In geval van uitstel zal er een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel gegeven zal worden.

-Er kan zowel door de afnemer als door Flux Trainingen een beroep op de onafhankelijke derde worden gedaan.

-De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend en eventuele consequenties worden snel afgehandeld.

-Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

-Er is pas sprake van een geschil als er geen acceptabele oplossing bereikt is na het doorlopen van de interne klachtenregeling. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de onafhankelijke derde moet de afnemer schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenregeling niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de afnemer vervolgens vermeldt een beroep te doen op de onafhankelijke derde is er sprake van een formeel geschil.

-Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

Kosten van een geschil: 

-De kosten van het voorleggen van een geschil aan de onafhankelijke derde bedragen 75 euro (2010) voor de afnemer of aanbieder die de klacht indient. Indien het geschil door de onafhankelijke derde gegrond verklaard wordt, betaalt de ‘verliezende’ partij alsnog 150 euro (2010).Wilt u een beroep doen op de onafhankelijke derde van Flux Trainingen dan kunt u contact opnemen met: Marijke Kaper: marijke@r-bij.com.