Flux

trainingen

Algemene Voorwaarden //

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Flux Trainingen gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen, trainingen, opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd en in welke vestiging ook gegeven.

2.    Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende cursussen van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde aanmeldingsformulieren zijn vermeld of mededelingen, aanvullende bepalingen en toezeggingen door Flux Trainingen aan u schriftelijk vermeld. Indien er vanuit Flux Trainingen omstandigheden zijn waardoor de training niet door kan gaan, wordt alle cursisten een voorstel gedaan voor een nieuwe datum. Indien het bepalen van een nieuwe datum onmogelijk is, wordt aan de desbetreffende cursisten het cursusgeld gerestitueerd.

3.    Aanbiedingen van Flux Trainingen, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen. Het doorgang vinden van aangekondigde cursussen is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van Flux Trainingen. Een week voor de geplande aanvangsdatum ontvangt u bericht van Flux Trainingen over al dan niet doorgang vinden van die cursus. Indien er vanuit Flux Trainingen omstandigheden zijn waardoor de training niet door kan gaan, wordt alle cursisten een voorstel gedaan voor een nieuwe datum. Indien het bepalen van een nieuwe datum onmogelijk is, wordt aan de desbetreffende cursisten het cursusgeld gerestitueerd.

4.    Bij inschrijving via de website kunt u de cursus binnen 14 dagen vrijblijvend annuleren. Na 14 dagen is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk. Bij inschrijving middels een schriftelijk inschrijvingsformulier is de annuleringstijd van 14 dagen niet van toepassing.  

5.    U dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus te voldoen. Als u Flux Trainingen gemachtigd heeft het verschuldigde bedrag te incasseren, dient u er zorg voor te dragen dat voldoende saldo beschikbaar is. Wanneer u de cursus af wilt breken nadat de cursus inmiddels is aangevangen, dan bent u het volledige cursusgeld aan Flux Trainingen verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

6.    Wanneer u zich binnen 1 jaar terugtrekt van de Reading Opleiding, Trance Medium programma of een ander langer lopend programma, dan is in ieder geval betaling voor het volledige eerste jaar verplicht. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.

7.    De door Flux Trainingen aangeboden cursussen hebben in belangrijke mate te maken met persoonlijke ontwikkeling en ontplooiingsprocessen. Toelating tot cursussen geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Flux Trainingen is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten.

8.    U dient de verschuldigde cursusgelden steeds op tijd aan Flux Trainingen te voldoen overeenkomstig de betalingsafspraken die op het aanmeldingsformulier voor die cursussen zijn gemeld en waarvoor is getekend.

9.    Indien u gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde cursusgelden in termijnen, dan dienen die termijnen steeds op tijd aan Flux Trainingen te worden voldaan. Indien u in gebreke blijft met tijdige betaling van (een van) zodanige termijnen, dan bent u in gebreke en zal het restant van het verschuldigde cursusgeld ineens opeisbaar worden, zonder dat een aanmaning vereist zal zijn.

10.    Indien u niet tijdig betaalt, zal u geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Flux Trainingen over de verschuldigde bedragen een rente ad 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

11.    Indien Flux Trainingen door de wanbetaling van u genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van u en door Flux Trainingen op deze kunnen worden verhaald.

12.    Indien Flux Trainingen besluit een cursus tussentijds of voortijdig te beëindigen, zal alleen het cursusgeld over de reeds plaatsgevonden aktiviteiten worden geïncasseerd. Eventueelvooruit betaald cursusgeld zal zo spoedig mogelijk terug betaald worden aan u.

13.    In geval van tussentijds of voortijdig beëindigen van de cursus of het programma door Flux Trainingen blijft u onverminderd het lesgeld verschuldigd over reeds aangeboden aktiviteiten binnen de cursus, ook als u geen gebruik heeft gemaakt van deze aktiviteiten.

14.    De directie sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde cursus, opleiding en/of workshop.

15.    Bij klachten kunt u in eerste instantie terecht bij de directie van Flux Trainingen. Als binnen 7 dagen geen overeenstemming is bereikt, dan kunt u zich wenden tot de
geschillencommissie. Het adres kunt u vinden op de website.

16.   Alle informatie door u aan Flux Trainingen verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

17.    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Flux Trainingen is het Nederlandse recht van toepassing.