Flux

trainingen

Geschillencommissie //

Flux Trainingen heeft een klachtenprocedure zoals vereist door het CRKBO. Heb je als student een klacht, dan kun je deze schriftelijk en eventueel persoonlijk aan de directie van Flux Trainingen kenbaar maken. Binnen zeven dagen dient je klacht behandeld en opgelost te zijn. Is naar jouw mening de klacht niet opgelost, dan wordt de klacht afgehandeld op een manier die gangbaar is binnen de branche. Dat wil zeggen: 

Algemeen:

-Er kan pas beroep op de geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van Flux Trainingen en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

Werkwijze:

-Klachten moeten binnen 2 maanden zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan tijdig in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. In geval van uitstel zal er een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel gegeven zal worden.

-Er kan zowel door de afnemer als door Flux Trainingen een beroep op de Geschillencommissie  worden gedaan.

-De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.

-Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

-Er is pas sprake van een geschil als er geen acceptabele oplossing bereikt is na het doorlopen van de interne klachtenprocedure. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie moet de afnemer schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de afnemer vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van een formeel geschil.

-Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar worden bewaard.

Kosten van een geschil: 

-De kosten van het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie bedragen 75 euro (2010) voor de afnemer of aanbieder die de klacht indient. Indien het geschil door de Geschillencommissie gegrond verklaard wordt, betaalt de ‘verliezende’ partij alsnog 150 euro (2010).Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie van Flux Trainingen dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Geschillencommissie: Marijke Kaper: marijke@r-bij.com.